JUDr. Katarína Macháčková | Volebný program
762
page,page-id-762,page-child,parent-pageid-2551,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.3,vc_responsive

Volebný program

Našim volebným sľubom môžete veriť

 

Dňa 10. novembra sa bude v komunálnych voľbách rozhodovať o budúcom smerovaní Prievidze. Ako primátorka, ktorá sa opäť uchádza o vašu dôveru, som presvedčená, že naše mesto potrebuje pokračovať v začatej práci a nadviazať na skúsenosti a odbornosť, ktoré z Prievidze robia úspešné a uznávané mesto.


km_web_04_smallPosledných osem rokov sme v meste realizovali množstvo veľkých investičných akcií od výstavby nájomných bytov pre mladé rodiny, opravy škôl a škôlok, až po zrekonštruovaný park pred úradom práce. Čo sme pred štyrmi rokmi sľúbili, to sme aj zrealizovali. Za dve volebné obdobia sa obyvatelia Prievidze mohli presvedčiť, že našim volebným sľubom môžu veriť.

 

Už dnes vieme, že v ďalšom volebnom období Prievidzu zmenia veľké investície, ktoré sme pripravili v tomto volebnom období. Jedným z najväčších projektov, ktorým chceme zlepšiť kvalitu života obyvateľov Prievidze, je rekonštrukcia priestorov autobusovej stanice. Súčasťou zmodernizovanej stanice bude aj odstavné parkovisko pre cestujúcich. Za veľký úspech považujem aj to, že sa nám podarilo pripraviť projekt vybudovania cyklotrasy, ktorá spojí Zapotôčky s mestským parkom a bude spĺňať európske štandardy. Novú oddychovú zónu vytvoríme komplexnou revitalizáciou vnútrobloku medzi ulicami Ľ. Ondrejova a I. Krasku. Pripravená na realizáciu je aj rekonštrukcia Materskej školy na ulici M. Mišíka.

 

Na to, aby sme dokázali zrealizovať všetky naše sľuby a pripraviť ďalšie dôležité projekty, potrebujem silný tím poslancov v mestskom zastupiteľstve. Len tak dokážeme Prievidzu ďalej úspešne rozvíjať. Žiadna politická strana, koalícia alebo zoskupenie v Prievidzi nepredstavili úplný tím s 25 kandidátmi na poslancov. Výnimkou je iba náš tím, ktorý prináša reálne ciele, skúsenosť a odbornosť. Ľudia ktorých predstavujem sú zástupcovia zo všetkých oblastí ako financie, samospráva, šport, kultúra, život seniorov, mládež, či tretí sektor.Milí obyvatelia Prievidze, prosím vás o podporu pre môj tím kandidátov, ktorému verím, a ktorý má úprimný záujem o rozvoj nášho mesta.

 

Katarína Macháčková
primátorka Prievidze a kandidátka na primátorku
SPOLU – občianska demokracia

 

Náš tím kandidátov na poslancov

 

Náš volebný program

 

Ekonomika, hospodárnosť
• zodpovedná rozpočtová politika mesta pri tvorbe a čerpaní rozpočtu
• zapojenie verejnosti do rozhodovacieho procesu prostredníctvom participatívneho rozpočtu
• ďalšie čerpanie mimorozpočtových zdrojov, najmä z fondov Európskej únie
• podpora príchodu nových investorov a aktivít zameraných na tvorbu pracovných miest vybudovaním Priemyselnej zóny Prievidza Západ II.

 

Školstvo
• pokračovanie obnovy materských škôl a základných škôl, kompletná rekonštrukcia Materskej školy na Ulici M. Mišíka
• zriadenie detských jaslí pre deti od jedného do troch rokov
• vybudovanie minibazéna pre deti predškolského veku s cieľom organizovania plaveckých kurzov pre najmenších

 

Životné prostredie, bývanie

• revitalizácia verejných priestranstiev, vybudovanie pešej zóny na sídlisku Kopanice pri stredisku na Ul. M. Gorkého, revitalizácia Čerešňového sadu, dobudovanie oddychovej zóny pozdĺž rieky Handlovka pri bývalom kine Baník, ďalšie investície do mestského parku
• revitalizácia sídliskového vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova
• výstavba kompostárne na biologicky rozložiteľný odpad a budovanie podzemných kontajnerov

 

Komunikácie a parkovanie
• pokračovanie v  opravách a  rekonštrukciách ciest a chodníkov podľa stanoveného plánu obnovy
• podpora budovaniu obchvatu mesta a rýchlostnej cesty R2
• budovanie nových parkovacích kapacít v sídliskových lokalitách
• rekonštrukcia autobusovej stanice s vybudovaním odstavného parkoviska
• ďalšia podpora cyklodopravy na území mesta

 

Kultúra
• obohatenie kultúry a histórie mesta využitím priestorov zrekonštruovaného Meštianskeho domu
• podpora kultúrnych aktivít rôznych druhov a foriem všetkých vekových kategórií
• finančná podpora kultúrnych podujatí v Hradci, Malej Lehôtke a Veľkej Lehôtke spolu s ďalšou obnovou kultúrnych domov

 

Šport
• rekonštrukcia futbalového štadióna
• zachovanie financovania mestských športovísk (športová hala, futbalový štadión, zimný štadión, mestská plaváreň a ďalšie)
• obnova ľahkoatletického štadióna v areáli ZŠ na Ul. S. Chalupku
• podpora mládežníckeho športu a voľnočasových aktivít detí a mládeže cez dotačné programy
• príprava zámeru vybudovania letného kúpaliska

 

Sociálna sféra
• modernizácia Zariadenia pre seniorov
• stála podpora denných centier pre komunitný život seniorov
• organizácia vzdelávacieho projektu pre seniorov s medzinárodnou spoluprácou
• podpora a  rozvoj opatrovateľskej služby

 

Bezpečnosť obyvateľov
• pokračovanie programu na ochranu seniorov, prostredníctvom mestskej polície
• rozširovanie kamerového systému do rôznych častí mesta
• realizácia dopravných ochranných prvkov na zvýšenie bezpečnosti chodcov