JUDr. Katarína Macháčková | Spoločne za spravodlivú transformáciu hornej Nitry
2413
single,single-post,postid-2413,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.3,vc_responsive

Spoločne za spravodlivú transformáciu hornej Nitry

industry-park22

04 Júl Spoločne za spravodlivú transformáciu hornej Nitry

V utorok 26. júna som spolu s kolegami zo strán OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita, podpísala deklaráciu o transformácii hornej Nitry. Ako politici sa ňou hlásime k zodpovednosti a spoločne deklarujeme náš záujem hľadať spravodlivé riešenia pre hornú Nitru. Jasne v nej pomenúvame, ktoré prvky sociálne citlivej a spravodlivej transformácie regiónu považujeme za kľúčové.

Deklarácia za spravodlivú transformáciu hornej Nitry

Horná Nitra je považovaná za banský región s dlhoročnou tradíciou ťažby hnedého uhlia. Ťažba je v súčasnom objeme priamo závislá od podpory výroby elektriny z domáceho hnedého uhlia. Tlak na jej ukončenie je v súčasnosti nielen politickou, ale najmä technologickou a environmentálnou záležitosťou.
Baníctvo je však pre región dôležitým prvkom, najmä z pohľadu zamestnanosti. Z tohto dôvodu je nevyhnutné správne nastavenie nielen termínov, ale aj procesov, ktoré majú priamy vplyv na úspešnosť transformácie.
Ako politici sa chceme prihlásiť k zodpovednosti a spoločne deklarovať náš záujem pri hľadaní spravodlivých riešení pre hornú Nitru. Za kľúčové prvky sociálne citlivej a spravodlivej transformácie regiónu považujeme:

1. Reálne nastavenie časového harmonogramu transformácie regiónu hornej Nitry v nadväznosti na ukončenie podpory výroby elektriny z domáceho uhlia

Prevádzka uhoľnej elektrárne Nováky je bez významnejšej investície, ktorá by mala ďalší negatívny vplyv na spotrebiteľské ceny elektriny, možná najdlhšie do roku 2023. Ak neexistuje reálny plán, ako sa bude domáce hnedé uhlie využívať za trhových podmienok po tomto roku, je potrebné v spolupráci s banskou spoločnosťou už dnes nastaviť postupné znižovanie jeho ťažby a vyhnúť sa skokovému riešeniu útlmu baníctva.
Podľa dostupných informácií je možné do roku 2023 v útlmovom režime využiť kapacity súčasných dobývacích priestorov bez toho, aby muselo dôjsť k otvárke nových, environmentálne rizikových a ekonomicky náročných ťažobných polí.
Postupný útlm ťažby domáceho hnedého uhlia bude mať pozitívny vplyv aj na koncové ceny elektriny pre slovenských spotrebiteľov, ktorí na jej výrobu prispievajú každoročne sumou takmer 100 miliónov eur.
Od ukončenia výroby elektriny z domáceho uhlia očakávame taktiež pozitívny vplyv na stav životného prostredia, ako aj zdravia obyvateľov. Rovnako ide aj o príležitosť pre samotných baníkov na zdravšie a bezpečnejšie pracovné prostredie.

2. Transparentne pripravená stratégia transformácie a otvorenie regiónu prednostným dobudovaním a rekonštrukciou infraštruktúry

Plán zmeny zamerania hospodárstva regiónu v strednodobom a dlhodobom horizonte musí byť transparentný, komplexný a s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia. Súčasťou stratégie musí byť aj plán rekultivácie území dotknutých banskou činnosťou, s prednostným využitím účelovo tvorených rezerv banskej spoločnosti.
Dobudovanie naplánovanej a rekonštrukcia existujúcej infraštruktúry sú kľúčové nielen pre príchod nových zamestnávateľov ale aj pre podporu tých súčasných. Nielen veľkí zamestnávatelia, ale aj malí a strední podnikatelia potrebujú podporu vo forme zvýšenej mobility zamestnancov a zjednodušenia prepravy a dostupnosti tovarov a služieb. Cieľom infraštruktúrnych riešení musí byť aj dopravné odľahčenie miest a obcí a maximálne využitie potenciálu cestovného ruchu na hornej Nitre.
Projekty veľkej dopravnej infraštruktúry musia byť realizované tak, aby reflektovali budúce potreby regiónu, ktoré vyplynú zo stratégie. Bude nevyhnutné prehodnotiť napríklad zámer budovania úsekov rýchlostnej cesty R2 v okrese Prievidza len v polovičnom profile. Pozornosť je tiež potrebné venovať vybudovaniu celého obchvatu mesta Prievidza, rekonštrukciám nehodových a nebezpečných úsekov ciest prvej triedy a obnove železnice.
V neposlednom rade je potrebné vytvoriť kvalitné podmienky a zvyšovať atraktivitu ponuky hornej Nitry pre investorov. Samosprávam na hornej Nitre preto treba finančne pomôcť aj pri budovaní atraktívnych rozvojových plôch.

3. Spravodlivé a sociálne citlivé riešenia pre zamestnancov ťažobného priemyslu vrátane zdravotnej starostlivosti a rekvalifikácie

Ťažobný priemysel je na hornej Nitre v súčasnosti významným zamestnávateľom a ukončenie viac ako desaťročie trvajúcej sociálne motivovanej podpory výrobe elektriny z domáceho uhlia nie je možné realizovať skokovo, bez podpory pre baníkov, ktorí budú potrebovať nájsť nové uplatnenie. Politické rozhodnutie bude musieť v určitých prípadoch nahradiť vytvorenie sociálneho zabezpečenia, poskytnutie primeranej zdravotnej starostlivosti ako aj  zabezpečenie dôstojnej staroby.
Harmonogram transformácie hornej Nitry však v prvom rade musí reagovať na súčasný pozitívny vývoj zamestnanosti v regióne. Nové pracovné miesta sú vytvárané nielen novými investormi, ktorí majú o región zvýšený záujem, ale vznikajú aj zo strany existujúcich zamestnávateľov.
Dôraz pri pracovnom uplatnení baníkov musí byť kladený na rekvalifikačné a tréningové programy orientované na budúce potreby regiónu. Plánovanie využitia dostupných nástrojov, najmä finančných inštrumentov Európskeho globalizačného fondu, musí byť konzultované so zamestnávateľmi a odrážať ich skúsenosti z rekvalifikačných programov v minulosti.

4. Využitie dostupných foriem financovania transformácie a spolupráca s inými uhoľnými regiónmi v procese premeny

Plán transformácie hornej Nitry musí byť tvorený participatívne, za účasti všetkých aktérov od miestnych občanov a samosprávy, cez firmy v regióne a mimovládne organizácie až po ministerstvá a vládu a za expertnej podpory Európskej komisie. Pri financovaní stratégie transformácie regiónu je potrebné prednostne vyžiť prostriedky, ktoré sú k dispozícii v rámci reprogrammingu eurofondov. Pri tvorbe projektov je nevyhnutné aktívne vyhľadávať a využívať aj ďalšie podporné nástroje EÚ. Je dôležité, aby projekty viedli k vytváraniu ekologicky a ekonomicky udržateľných pracovných miest.
Možnosť využitia dostupných finančných prostriedkov, ako aj iných nástrojov v rámci súčasného programového obdobia, je v nadväznosti na pozitívny hospodársky vývoj v Európe ideálnou príležitosťou na začatie transformácie regiónu, ktorá sa už nemusí zopakovať.
Pokrytie výdavkov transformácie však musí byť naplánované aj s využitím ďalších finančných zdrojov. Najmä v prípade infraštruktúrnych projektov a sociálnych politík je na financovanie potrebné využiť aj zdroje štátneho rozpočtu, spoluprácu so súkromným sektorom, či rôzne formy verejno-súkromných partnerstiev.
Európskou komisiou vytvorená Platforma pre uhoľné regióny v procese premeny je unikátnou príležitosťou pre hornú Nitru zdieľať skúseností s inými európskymi krajinami. Slovensko musí tento potenciál čo najlepšie využiť pre zabezpečenie spravodlivej transformácie. Prínosom môžu byť napríklad inšpirácie pri tvorbe stratégií, nové príležitosti na financovanie rozvojových a inovatívnych projektov, alebo tvorba partnerstiev s inými uhoľnými regiónmi.

Ako zástupcovia politických strán sa podpisom pod túto deklaráciu zaväzujeme v jej zmysle vyvíjať aktivity k spravodlivej transformácii Hornej Nitry predkladať riešenia, ktoré budú v prospech ľudí, ich sociálneho postavenia, zdravia a životného prostredia a zabezpečiť tak rozvoj tohto regiónu. Tieto budeme prezentovať a presadzovať transparentne, komplexne a nestranne.

Deklarácia je otvorená pre predstaviteľov ostatných politických strán.

Karol Galek, Sloboda a Solidarita
Katarína Macháčková, SPOLU – občianska demokracia
Eduard Heger, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
Martin Hojsík, Progresívne Slovensko

V Bratislave, 26. júna 2018