JUDr. Katarína Macháčková | Celkovú zadlženosť sme znížili o štyri milióny eur
2450
single,single-post,postid-2450,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.3,vc_responsive

Celkovú zadlženosť sme znížili o štyri milióny eur

money

25 Okt Celkovú zadlženosť sme znížili o štyri milióny eur

Predvolebná inzercia mojich oponentov obsahovala aj názory na stav mestských financií. Keďže mnohé uvedené tvrdenia sú nekorektné, neodborné a vykazujú vysokú mieru omylu, rozhodla som sa aj ja stručne zareagovať a uviesť informácie na pravú mieru. Celková úverová zadlženosť je o štyri milióny nižšia a hodnota majetku mesta je o osem miliónov eur vyššia.

Priama aj nepriama zadlženosť
Vždy som za môjho pôsobenia zdôrazňovala, že ak hovoríme o zadlženosti mesta, musíme brať do úvahy nielen priamy dlh mesta, ale aj nepriamy dlh, teda záväzky firiem, v ktorých je mesto vlastníkom. Nechápem, prečo sa môj oponent tvári, akoby tieto záväzky neexistovali. Ide napríklad o dlh, ktorý má mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza.

Celková zadlženosť výrazne klesla
Treba povedať aj to, že sa v tomto volebnom období vyskytli také finančné potreby, s ktorými sme nerátali, a ktoré sa podpísali pod celkovú zadlženosť. Ako príklad spomeniem príchod investora do priemyselného parku, či kúpu budovy banky na Námestí slobody, vďaka čomu sme presunuli celý mestský úrad na jedno miesto. Sľúbili sme hospodáriť tak, aby sa zadlženosť nezvýšila, a to sme aj dodržali. Celková zadlženosť mesta a jeho spoločností bola k 30. júnu 2018 výrazne nižšia ako v čase nášho nástupu v roku 2010, odkedy sme ju znížili už o štyri milióny eur. Mesto teda hospodári zodpovedne, no zároveň sa aj primerane rozvíja.

zadlzenostZa manipuláciu s údajmi a prejav veľkej neodbornosti považujem aj to, keď si niekto spočíta len dlh mesta a plánované úvery mesta v danom roku, a s takýmto číslom potom narába. Sčítavať hrušky s jablkami je buď prejavom neznalosti, alebo účelového zavádzania. Ak už chce niekto porovnávať len priamy dlh mesta, musí zobrať do úvahy to, že úvery sa aj v danom roku postupne splácajú, na čo oponent akosi zabudol. Taktiež je dôležité aj to, že všetky schválené úvery sa v danom roku niekedy reálne nenačerpajú v takej výške ako sa pôvodne v rozpočte plánovalo.

Hodnota majetku narástla
V materiáli oponent prezentuje aj informácie o majetku mesta. Opäť je to veľmi odborná problematika, ktorej treba dobre rozumieť. Majetok mesta je vykazovaný v záverečnom účte mesta ako aj v konsolidovanej účtovnej závierke, pričom pri oboch sa na výpočet používa odlišná metodika. V záverečných účtoch mesta, kde je v hodnote majetku zarátaná aj hodnota majetku organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, teda príspevkových a rozpočtových organizácií, bola za rok 2010 vyčíslená na 90,7 miliónov eur a za rok 2017 narástla na 98,4 miliónov eur. Teda hodnota majetku mesta podľa tohto zdroja informácií sa zvýšila, nie znížila.

hodnotamajetku

Omyl prezentovaný ako fakt
Iný prípad je údaj o hodnote majetku mesta vykázaný v konsolidovanej účtovnej závierke, ktorý zohľadňuje aj hodnotu majetku organizácií v zakladateľskej pôsobnosti mesta. Teda zjednodušene povedané sú v nej aj údaje o hodnote majetku mestských firiem.
V konsolidovanej súvahe za rok 2017 je údaj o hodnote majetku mesta 98,4 milióna eur. V závierke za rok 2010 bol majetok vyčíslený na hodnotu 101,3 milióna eur. Upozorňujem na to, že je to úplne iné číslo ako použil môj oponent. Hodnota, ktorú použil vo svojom článku on je suma pred konsolidáciou. V nej sú iba hrubo sčítané údaje zo súvah všetkých subjektov, no nie sú vylúčené duplicity, teda chýba konsolidácia. Ak teda senzačne tvrdí, že mesto je chudobnejšie o dve desiatky miliónov, nehovorí pravdu, iba operuje nesprávnym údajom.

Príchod investora a hodnota majetku
Pri tejto problematike je dôležité analyzovať aj to, čo je dôvodom rastu alebo poklesu účtovnej hodnoty majetku. Dobrým príkladom sú finančné operácie, ktorými sa realizoval predaj pozemkov pre investora v priemyselnom parku. Pozemky sa investorovi nepredávali za hodnotu vedenú v účtovníctve, ale za cenu vyplývajúcu zo znaleckého posudku. Poslanci v mestskom zastupiteľstve sa na tom jednohlasne zhodli najmä preto, lebo vytvorenie podmienok pre nového investora považovali za verejný záujem. A podobných príkladov by sme mohli uviesť viacero.

Vyššie nielen príjmy, ale aj výdavky
Napokon sa len stručne dotknem témy vyšších príjmov mesta. Áno, príjmy sú vyššie ako v roku 2010, to je fakt. Ale podstatne vyššie sú aj výdavky, napríklad tie ktoré súvisia s rastom minimálnej mzdy a rastom miezd vo všeobecnosti, alebo výdavky za služby vo verejnom záujme. Mesto napriek rastúcim výdavkom poskytuje viac peňazí na dotácie pre mládežnícke športové kluby, či na kultúrne a voľnočasové aktivity. Realizujeme desiatky menších či väčších investícií a sú tu viditeľné výsledky. Financie investujeme do ľudí. Aj preto je dôležité, že s nastavením mestských financií máme veľa skúseností. Nepracujeme s dohadmi, nemanipulujeme, ale zodpovedne finančne riadime mesto tak, aby sa primerane rozvíjalo. Samozrejme v zodpovednej rozpočtovej politike budeme pokračovať aj v ďalšom volebnom období.

Katarína Macháčková